Venkatrama & Co., Telugu Festivals 2015 February

2015-Telugu-Festivals-February

Venkatrama & Co., Telugu Calendar 2015 February Festivals

3- Maha Maghi, 15- Matatraya Ekadashi, 17- Masa Shivaratri, Maha Shivaratri, Natha Rameswaram Rameswara Swami Kalanam, 20- Chandra Darshanam, 22- Putra Ganapati Vratam, 28- Tailor’s Day